Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami naradishop.cz a umožňuje

odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 14

denní lhůtě dle tohoto poučení pouze kupujícímu spotřebiteli.

Platné Obchodní podmínky najdete na http://www.naradishop.cz/obchodni-podminky/

Toto poučení se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené distančním způsobem mezi společností Rőntgen Plus s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, tak jak je vymezen v ustanovení § 419 občanského

zákoníku.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat

Rőntgen Plus s.r.o.  , provozovna   Podleská 7d, 104 00 Praha 10, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) http://www.naradishop.cz/kontakt/. Můžete použít vzorový formulář

http://naradishop.cz/userfiles/podpora/oznameni%20o%20odstoupen%20od%20kupni%20smlouvy.pdf

pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před

uplynutím příslušné lhůty.

1.5.Odstoupení od smlouvy kupujícím – podnikatelem

1.5.1 Podnikatel nemá ze zákona právo odstoupit od smlouvy a tedy vrátit zboží. Toto právo mu však může eshop dobrovolně udělit.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy

nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,

pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost Rőntgen Plus s.r.o. však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Rőntgen Plus s.r.o. , Podleská 7d, 104 00 Praha 10.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Odstoupení od smlouvy kupujícím – podnikatelem
3.1. Kupující – podnikatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený ve větě první tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – podnikatel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží pouze za poplatek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy se kupující nejprve seznámí s Poučením o právu na odstoupení od smlouvy a postupuje dle instrukcí uvedených v tomto poučení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího.

3.3. Postup při odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem
3.3.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující – podnikatel od kupní smlouvy, nese kupující – podnikatel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.3.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.1. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – podnikatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího – podnikatele. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – podnikatelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující – podnikatel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – podnikateli další náklady. Odstoupí-li kupující – podnikatel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – podnikateli dříve, než mu kupující – podnikatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

3.3.3. Peníze za zboží budou kupujícímu – podnikateli vráceny převodem na uvedené číslo účtu, a to nejpozději do 14 dní od obdržení vráceného zboží - vrácená částka kupní ceny však bude ponížena o 15% z její výše za účelem částečného pokrytí nákladů prodávajícího spojených s administrativou a zpětnou manipulací se zbožím; prodávající je oprávněn tuto částku odečíst bez dalšího jednostranně, kupující s tímto výslovně souhlasí a uvádí, že tento postup nepovažuje za bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího.

3.3.4. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní (nedílnou součástí výrobku je i jeho obal), poškozené nebo ponese známky užívání či opotřebení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – podnikateli nárok na náhradu vzniklé škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – podnikatele na vrácení kupní ceny a to nad rámec srážky specifikované v čl. 3.3.3.

V případě, že kupující – podnikatel společně se zbožím obdržel od prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující – podnikatel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit také poskytnutý dárek. V případě, že takovým dárkem byl poukaz na slevu na další nákup, který kupující – podnikatel uplatnil na další objednávku, uplatní prodávající svůj nárok na vrácení hodnoty poukazu na slevu jednostranným zápočtem proti nároku kupujícího – podnikatele na vrácení kupní ceny a  to nad rámec srážky specifikované v čl. 3.3.3. a 3.3.4.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.